UMOWA NAJMU POJAZDU

Zawarta w dnia pomiędzy:
Wypożyczalnią Buczyński.rent będącą własnością firmy UTD Buczyński Marcin,
Uhowo, ul. Kolejowa 5, 18-100 Łapy, NIP 966-178-67-98, tel. 784-878-878
,
zwaną dalej Wynajmującym, a

, zamieszkałym(-ą) w PESEL nr dowodu osobistego , nr tel. ,
nr prawa jazdy ,
NIP: ,
zwanym dalej Najemcą.

§ 1

 1. Wynajmujący wynajmie Najemcy pojazd o nr VIN nr rejestracyjnym .
 2. Wynajmowany pojazd posiada ważne badania techniczne oraz opłacone ubezpieczenie w zakresie OC, Assistance (dla aut dostawczych także w zakresie AC i NNW).
 3. Najemca nie jest uprawniony do udostępniania samochodu, celem jego użytkowania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 2

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia godz. do dnia godz. .
 2. Wydanie przedmiotu najmu zostanie potwierdzone protokołem wydania pojazdu podpisanym przez Strony. Protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Podpisanie przez Najemcę w/w Protokołu wydania pojazdu stanowi dowód przekazania pojazdu do używania i z tym momentem przechodzi na Najemcę ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy – samochodu wraz z wyposażeniem i posiadanymi rzeczami.

§ 3

 1. Najmowany pojazd nie może być używany przez Najemcę lub osoby trzecie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności do jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych lub treningowych, do nauki jazdy, niezgodnie z instrukcją obsługi producenta, niezgodnie z prawem, a w szczególności z prawem o ruchu drogowym.
 2. Najemca nie jest uprawniony do wyjazdu pojazdem poza granice Polski, bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 3. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów dotyczących eksploatacji najmowanego pojazdu, w szczególności: kosztów zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, kosztów parkingów, garażowania oraz napraw ogumienia z powodu uszkodzenia mechanicznego (przecięcie, przebicie opony).
 4. W trakcie trwania umowy Wynajmujący ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego pojazdu i sposobu jego użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Najemcę warunków umowy.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty spowodowane użyciem pojazdu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji.
 6. Najemca jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego o każdej szkodzie w terminie do 12 godzin od zdarzenia z którym związane jest zaistnienie szkody lub uzyskania informacji o szkodzie oraz ewentualnych roszczeniach innych uczestników zdarzenia.
 7. Najemca nie jest upoważniony do zlecenia komukolwiek jakichkolwiek czynności dotyczących uszkodzenia najmowanego pojazdu, w szczególności: oględzin, holowania, naprawy, w tym zakresie zobowiązany jest powiadomić jedynie Wynajmującego.
 8. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia Najemca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie Policji (notatkę policyjną) potwierdzające winę sprawcy oraz dane jednostki Policji, która prowadzi sprawę. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania powyższych obowiązków, Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami naprawy najmowanego pojazdu w całości.
 9. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia pojazdu, a w tym: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających w jakie został wyposażony pojazd. W przypadku kradzieży, jeśli pojazd nie był odpowiednio zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi Najemca.
 10. W przypadku udostępnienia do użytkowania najmowanego samochodu osobie trzeciej za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego, Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez tą osobę Wynajmującemu.

§ 4

 1. W przypadku, gdy przedmiot umowy uległ całkowitemu zniszczeniu lub uszkodzeniu w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, umowa najmu wygasa, po otrzymaniu decyzji od ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania na rzecz Wynajmującego.
 2. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu wszelkie dokumenty samochodu wymienione w protokole wydania pojazdu oraz wszystkie posiadane komplety kluczyków samochodu, a w przypadku kradzieży dodatkowo oryginał zaświadczenia sporządzonego przez Policję poświadczającego zgłoszenie szkody.
 3. Najemca w każdym przypadku jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zwiększeniu jej rozmiaru.
 4. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela na skutek okoliczności leżących po stronie Najemcy lub osoby trzeciej, która użytkowała najmowany pojazd, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w całości, to znaczy według wartości rynkowej przedmiotu najmu ustalonego na podstawie tabeli EUROTAX, obowiązującej w miesiącu zaistniałego zdarzenia
 5. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, Najemca w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do dochodzenia przed sądami i lub innymi podmiotami prawnymi odszkodowania z tytułu całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy. Ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela ponosi w całości Najemca, przy czym na wniosek Najemcy, Wynajmujący może upoważnić Najemcę do dochodzenia przed sądem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy.

§ 5

 1. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku szkód dotyczących przedmiotu umowy - najmowanego pojazdu, w tym związanych z naprawą tego pojazdu, jeśli zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku bądź odmawia z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego pokrycia szkód. W przypadku poniesienia kosztów usunięcia szkody przez Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje roszczenie zwrotne, regres, wobec Najemcy.
 2. W przypadku powstania zdarzenia uzasadniającego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela), Najemca zobowiązany jest do współdziałania z Wynajmującym oraz ubezpieczycielem w celu prawidłowego spełnienia świadczeń przez zakład ubezpieczeń.
 3. Powstanie zdarzeń powodujących szkody w przedmiocie umowy, za które ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń, nie zwalnia Najemcy z zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności najemca nie jest zwolniony z czynszu najmu.
 4. Wynajmujący określa wartość szkody w której mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy w oparciu o stawkę dilerską określoną na podstawie AUDATEX, którą Wynajmujący stosuje w miesiącu w którym zaistniała szkoda.
 5. W przypadku zdarzenia - zawinionego przez najemcę lub osobę trzecią, której udostępnił Najemca najmowany pojazd - wywołującego szkodę dotyczącą najmowanego pojazdu, Najemca zobowiązany jest pokryć związane z tym zdarzeniem szkody - utracone korzyści Wynajmującemu oraz szkodę związaną z wzrostem składek ubezpieczeń AC Wynajmującemu.
 6. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, w szczególności utraty, uszkodzenia, zniszczenia, ubytków w pojeździe lub w jego wyposażeniu, a także zwrócenia pojazdu w stanie nieodpowiadającym normalnej eksploatacji, w okresie od dnia wydania do zwrotu, Najemca zobowiązany jest do jej naprawienia do pełnej wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody, o ile zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania albo wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie nie pokryje poniesionej przez Wynajmującego szkody w pełnej wysokości, lub Wynajmujący uzna, iż brak jest podstaw do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Udział własny Najemcy wynosi 5000 PLN dla samochodów oraz 3000 PLN dla przyczep. W przypadku niedotrzymania warunków umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę 3000 PLN tytułem dodatkowej kary umownej.

§ 6

 1. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego o ile Najemca zgłosi na piśmie wniosek o dalsze używanie samochodu najpóźniej w przedostatnim dniu trwania Umowy. W tym celu strony mogą zawrzeć nową Umowę najmu na nowy okres lub podpiszą aneks do niniejszej umowy.
 2. Wypowiedzenie Umowy odbywa się na zasadach ogólnych zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 3. Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie i potwierdza, że pojazd w chwili odbioru znajdował się w stanie zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym. Najemca potwierdza, że pojazd oddany do używania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zgodną ze wskazaniami Producenta.
 4. Zwrot pojazdu Wynajmującemu po zakończeniu najmu udokumentowany zostanie protokołem sporządzonym przez przedstawiciela Wynajmującego, który ujmować będzie m.in. takie same informacje, jak zawarte w protokole stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz datę i miejsce zwrotu pojazdu.
 5. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu – samochód w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, z pełnym zbiornikiem paliwa, zatankowanym nie dalej niż 10 km od miejsca zwrotu. W przypadku zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami zatankowania zbiornika do pełna przy zastosowaniu stawki 30 zł brutto za litr.
 6. Najemca zobowiązuje się do zwrotu auta wraz ze wszystkimi dokumentami oraz wyposażeniem zgodnie z Protokołem wydania pojazdu. Pojazd musi być sprawny, bez jakiejkolwiek awarii, czysty i gotowy do użytku. Zwrot pojazdu nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Wynajmującego w siedzibie zakładu Wynajmującego, w którym pojazd został wydany Najemcy lub innym miejscu uzgodnionym pisemnie przez strony niniejszej umowy. Najemca ponosi koszty ewentualnego przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu i kosztów uzupełniania płynów technologicznych i paliwa, jeśli najmowany pojazd został zwrócony z ich stanem niższym niż w chwili wydania pojazdu Najemcy, jak również kosztów związanych z jego umyciem.
 7. Najemca ponosi koszty napraw pojazdu w przypadku gdy ulegnie on awarii, chociażby awaria pojazdu zaistniała z przyczyn zależnych od Najemcy, o ile nie są objęte gwarancją lub ubezpieczeniem.
 8. Jeśli Najemca nie zwróci pojazdu w terminie, Wynajmujący ma prawo objąć go w posiadanie na koszt Najemcy, bez uprzedniego wezwania. Najemca wyraża zgodę na odebranie przedmiotu najmu przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną z miejsca jego przechowywania. Najemca zobowiązuje się nie utrudniać Wynajmującemu odebrania przedmiotu najmu oraz zapewnić mu wszelką konieczną w tym celu pomoc. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest zapłacić koszty poniesione przez Wynajmującego w związku z odebraniem przedmiotu najmu, łącznie z kosztami interwencji osób trzecich, a w szczególności kosztami holowania, transportu, dozoru, itp.
 9. Najemca zapłaci kwotę w wysokości 1500 złotych za każdy dzień opóźnienia w zwrocie najętego pojazdu lub elementów jego wyposażenia, dokumentów pojazdu.
 10. W przypadku utraty pojazdu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100% odpowiadającej wartości pojazdu. W przypadku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za utratę pojazdu, Wynajmujący dokona zwrotu Najemcy wypłaconego odszkodowania.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pojazdu do dnia jego zwrotu, co dotyczy również wyposażenia pojazdu oraz dokumentów pojazdu.
 12. Jeżeli zwrócony Wynajmującemu pojazd będzie uszkodzony lub zniszczony, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu karę umowną odpowiadającą wartości uszkodzeń lub zniszczeń, na pisemne żądanie Wynajmującego.
 13. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych kar za wykroczenia drogowe i opłaty parkingowe. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.

§ 7

 1. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości:
  a) PLN za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu.
  b) Zgoda na wyjazd za granicę: .
  c) Do kwot wskazanych w ust. a) i b) powyżej został doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Strony ustalają sposób zapłaty stawki czynszu: .
 3. W dniu wydania pojazdy zapłacono PLN z PLN.
 4. Faktury za wynajem będzie wystawiona przez Wynajmującego w terminie do 10 dni roboczych od dnia zdania pojazdu.
 5. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez obowiązku podpisu Najemcy.

§ 8

 1. Zapłata przez Najemcę kar umownych i innych należności, na podstawie paragrafów poprzedzających, nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Wynajmujące go odszkodowania od Najemcy w pełnej wysokości.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego.
 4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część winny być parafowane przez strony umowy w chwili jej zawarcia.
 5. Strony zobowiązują się ewentualnie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego dla siedziby Wynajmującego.
 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


§ 9

 1. Cennik usług / opłat dodatkowych oraz kar umownych:
 2. Godziny pracy biura*:
  Łyski 80A Uhowo, ul. Kolejowa 5
  Poniedziałek – Piątek: 7.00 - 16.00    
  Sobota: 10.00 - 14.00
  Niedziela: Nieczynne
  Poniedziałek – Piątek: 7.00 - 20.00
  Sobota: 08.00 - 20.00
  Niedziela: 08.00 - 20.00
  *Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia obecności pracownika w biurze.

Wynajmujący Najemca

Załącznik nr 1 do umowy wynajmu pojazdu

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

Protokół dotyczy następującego pojazdu:
Marka i model: ; Nr VIN: ; Nr rejestracyjny: .
Pojazd posiada następujące wyposażenie dodatkowe: .

Pojazd jest objęty ubezpieczeniem w zakresie: OC, Assistance dla przyczep / AC, OC, NNW, Assistance dla samochodów.
Najemca nie może pozostawiać w samochodzie dokumentów oraz kluczyków.
Zmiana okresu najmu, w szczególności jego wydłużenie, musi być zaakceptowane przez Wynajmującego.

Stan pojazdu w momencie wydania:

Data wydania: , godzina: , okres najmu: .
Ilość paliwa w zbiorniku (nd. przyczep): PEŁNY
Stan techniczny ogólny w momencie wydania: OK
Najemca oświadcza, że pojazd znajduje się w nienagannym stanie technicznym i informuje o wszystkich niżej wymienionych uszkodzeniach zewnętrznych.
Widoczne usterki / inne zastrzeżenia w momencie wydania:
Czysty wewnątrz (nd. przyczep): ; Czysty na zewnątrz: .

Do pojazdu dodatkowo wydano:


Wynajmujący NajemcaStan pojazdu w momencie zwrotu:

Data zwrotu: ____________________, godzina: ____________________.
Ilość paliwa w zbiorniku (nd. przyczep): ____________________
Stan techniczny ogólny w momencie zwrotu: ____________________
Najemca informuje o stanie technicznym pojazdu oraz o wszystkich niżej wymienionych uszkodzeniach zewnętrznych.
Widoczne usterki / inne zastrzeżenia w momencie wydania: ________________________________________________________________________________________________________________________
Czysty wewnątrz (nd. przyczep): _____________; Czysty na zewnątrz: _____________.


Wynajmujący Najemca